Vi i LADEGAARD Norge er opptatte av å bidra til en bærekraftig utvikling i arbeidslivet, og jobber aktivt for å oppnå utvalgte bærekrafts mål satt av FN. I tillegg til at vi leverer godt utprøvde program innen salg, service og ledelse, ønsker vi også å være pådrivere og bidragsytere til at bedrifter og organisasjoner handler i tråd med sine utvalgte bærekraftsmål.

Vi i LADEGAARD Norge har valgt ut bærekrafts målene 3, 4 og 8 som fyrtårn i vår strategi og i våre utviklingsprogram innen ledelse, salg og service:

3. God helse og livskvalitet
Arbeid er en viktig, grunnleggende aktivitet for oss mennesker, og når arbeidsplassen fungerer på riktig måte er arbeid helsefremmende. LADEGAARD Norge ønsker å bidra til at arbeidsplasser fremmer livskvalitet og god, helhetlig helse. Stressmestring, robusthet, psykologisk trygghet, god selvledelse og styrking av relasjoner blant ansatte er blant temaene i våre program. Kvaliteten på relasjonene våre ses i direkte sammenheng med hvor god livskvalitet vi opplever å ha. Evnen og viljen til å bygge gode relasjoner er avgjørende for god samhandling og samarbeid med andre. I våre utviklingsprogram bruker vi DiSC®, et verktøy for å utvikle selvinnsikt og kommunikasjon. Deltakerne blir på denne måten bevisst både egen og andres adferd.

4. God utdanning
LADEGAARD Norge ønsker å bidra til at arbeidsplasser kan tilby sine ansatte solid, faglig utvikling, også for de som ikke har en formell utdannelse fra før. Blended Learning er en metodikk vi benytter i våre utviklingsprogram, som tar i bruk flere pedagogiske hjelpemidler for best mulig læring. Vårt samarbeid med et av Danmarks største universitet, Erhvervsakademiet Aarhus, gir også muligheter for studiepoeng opp til bachelornivå på viktige fag som ledelse og salg.

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Vi mener nærmeste leder er direkte påvirker av effektivitet og trivsel, i tillegg til sykefravær, kundetilfredshet og turnover. Alt dette forplanter seg til bedriftens økonomiske vekst og resultat. I vårt lederutviklingsprogram er relasjonsledelse, ledelsesprinsipper, samarbeid i ledergrupper samt coachende ledelse tema som blir gjennomgått og videre utøvd i praksis. I vårt salgsutviklingsprogram jobbes det blant annet systematisk med å lære metoder for å bli den rådgivende relasjonsbyggeren bedriften helst vil ha, slik at sannsynligheten for langsiktige partnerskap med kunden øker. LADEGAARD Norge sine konsepter innen salg- og lederutvikling handler i stor grad om å omsette teori til lønnsom handling for hele organisasjonen både på kort og lang sikt.

BÆREKRAFT | Miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG)
I tillegg til å jobbe mot spesifikke bærekraftsmål, har LADEGAARD Norge iverksatt andre tiltak for å sikre at virksomheten opererer på en bærekraftig måte. Vi tilstreber å bidra innenfor ESG, og kan blant annet nevne:

Miljø
Vi har kunder fordelt over store deler av landet. Som et tiltak for å korte ned reisevei og reisevirksomhet, har teamet i 2023 teamet blitt utvidet med tre nye rådgivere som dekker hvert sitt geografiske område.

Sosiale forhold
Som beskrevet i egne avsnitt ovenfor, har vi valgt ut bærekrafts mål som ivaretar sosiale forhold, som likeverd, likestilling, anstendig arbeid, utdanningsmuligheter og god fysisk og psykisk helse.

Forretningsetiske forhold
LADEGAARD Norge stor tro på å skape endring gjennom prosessorientert arbeid med praktisk tilnærming. Vi har fokus på god forretningsetikk, åpenhet, tillit, sosialt engasjement og langsiktige kunderelasjoner som skal fungere som rettesnor i vårt daglige arbeid. Våre kunder skal føle seg trygge på at leveranser står i forhold til de forventninger som er gitt på forhånd.

Vi er stolte av vårt arbeid med bærekraft som en del av det grønne skiftet, og vil fortsette å jobbe hardt for å oppnå våre mål. Vi ønsker å være en pådriver for bærekraftig utvikling og inspirere andre til å ta lignende initiativer.

Sammen kan vi skape en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle.